Regulamin "Sport-Relax"

1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 1. działalność w zakresie upowszechniania zagadnień kultury fizycznej oraz promocji krytej pływalni „Kapry” w Pruszkowie.
 2. działalność w zakresie nauki i doskonalenia pływania dzieci , młodzieży i dorosłych
 3. rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi w szczególności pływaniem
 4. kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań w sytuacjach trudnych, wynikających ze współzawodnictwa oraz interakcji społecznych zachodzących w grupie.

2. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Organizatorem zajęć jest Sport-relax, Patrycja Pasierbińska.
 2. Zajęcia odbywają się na pływalni „Kapry” w Pruszkowie.
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej
 4. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba dzieci nie przekracza 7–8 osób na torze.
 5. Zajęcia mają charakter etapowy i trwają od miesiąca września do miesiąca czerwca następnego roku.
 6. Zajęcia prowadzi instruktor według własnego programu nauczania.
 7. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor, za bezpieczeństwo osób po zajęciach odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni „Kapry” w Pruszkowie
 9. Osoba zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, jeśli pojawi się taka konieczność.
 10. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym: strój kąpielowy, okulary oraz czepek.
 11. Za niezrealizowane zajęcia indywidualne uczestnika z powodu jego nieobecności i niepoinformowania o tym instruktora przynajmniej na jeden dzień przed zajęciami, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za lekcję.
 12. Uczestnik może zapisać się na zajęcia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 13. Czas trwania zajęć ustala uczestnik wraz z instruktorem. (zajęcia trwają 45 minut)
 14. Płatności za zajęcia indywidualne dokonywane są przez uczestnika po odbyciu zajęć.
 15. Odwołanie zajęć przez uczestnika na jeden dzień przed ich wyznaczonym terminem wymaga poinformowania o tym osoby odpowiedzialnej za zajęcia i nie pociąga za sobą odpowiedzialności finansowej. W przypadku odwołania zajęć tego samego dnia, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za lekcję.
 16. Za zajęcia grupowe uczestnik ponosi opłatę stałą, uiszczaną za cały miesiąc zajęć z góry.
 17. Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności na zajęciach grupowych.
 18. Nieobecności wynikające z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie z organizatorem.
 19. W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych, tj. awarii na terenie basenu, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie
 20. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

Pobierz regulamin w pliku PDF: regulamin.pdf